Rodzaje lokat dostępnych na polskim rynku

02 września
13:59 2016

Lokata to ciągle najpopularniejszy sposób inwestowania oszczędności przez Polaków. Klient podpisując umowę decyduje się przekazać bankowi środki na ustalony czas, a po jego upływie otrzymuje je z powrotem powiększone o odsetki. Ich wysokość to określony w umowie procent ulokowanej na lokacie kwoty.

Wśród dostępnych lokat na rynku można wyróżnić między innymi:

  • lokata terminowa – to najpopularniejszy typ lokaty otwieranej w bankach. Pieniądze są lokowane na z góry określony termin, a kapitalizacja, czyli naliczenie odsetek i dopisanie do kwoty podstawowej, następuje po zakończeniu okresu ustalonego w umowie. Następnie w zależności od zapisów w umowie lokata zostanie odnowiona automatycznie lub środki powiększone o odsetki zostaną przekazane klientowi;

 

  • lokata jednodniowa – kapitał jest lokowany na okres jednego dnia. W przeszłości był to popularny typ lokat, ponieważ pozwalał na ominięcie tzw. podatku Belki, czyli 19% podatku od dochodów kapitałowych. Przed nowelizacją ordynacji podatkowej końcówki podatku wynoszące mniej niż 50 groszy pomijało się, co powodowało, że na skutek dziennej kapitalizacji odsetek podatek wynosił zero. Zmiana prawa w 2012 roku spowodowała prawie całkowite wycofanie lokat tego typu z rynku. Obecnie najkorzystniejszą lokatę jednodniową (Ping Pong) posiada w swojej ofercie Idea Bank. Środki na niej są oprocentowane 2% w skali roku. Możliwość ulokowania oszczędności na jeden dzień dają swoim klientom również banki: Bank BPS, Millenium, Toyota Bank;

 

  • lokata strukturyzowana – to instrument finansowy, w którym środki są ulokowane w dwóch częściach: oszczędnościowej i inwestycyjnej. Większa część kapitału jest przeznaczana na rzecz części oszczędnościowej, gdzie pieniądze są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe – obligacje skarbowe. Zadaniem części oszczędnościowej jest zabezpieczenie większości lub całości kapitału początkowego. Pozostała część środków jest lokowana w produktach finansowych o większym ryzyku, ale również większych potencjalnych zyskach. Lokata strukturyzowana jest inwestycją długoterminową, ponieważ środki są ulokowane zazwyczaj na okres od 1 roku do 3 lat;

 

  • lokata progresywna – to rodzaj depozytu bankowego, którego oprocentowanie rośnie w kolejnych miesiącach lokaty. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec trwania lokaty, a nie na koniec każdego miesiąca, po którym następuje zmiana oprocentowania, co byłoby korzystniejsze dla klienta. Zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wycofania środków przed końcem okresu umowy bez utraty odsetek;
  • lokata walutowa – to depozyt bankowy prowadzony w obcej walucie. W Polsce klient może założyć ją w euro, dolarach, funtach brytyjskich czy frankach szwajcarskich. Pieniądze wpłacane na lokatę są przeliczane na walutę obcą, a zysk na lokacie walutowej zależy nie tylko od jej oprocentowania, ale także od kursu waluty. Stąd też na lokacie walutowej można ponieść straty. Oprocentowanie lokat walutowych jest niskie i aktualnie nie przekracza 1%;

 

  • lokata rentierska – różni się od innych typów lokat wypłatą odsetek przed lub w trakcie trwania lokaty. Do jej założenia jest wymagany wyższy kapitał niż w przypadku lokat terminowych. Aktualnie na większości lokat rentierskich odsetki są wypłacane w cyklach kwartalnych. Środki są ulokowane na okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Decydując się na lokatę klient powinien dopasować produkt do swoich potrzeb wybierając odpowiednią długość trwania lokaty oraz podejmując decyzję, czy zależy mu na bezpiecznym, ale mniejszym zysku czy też na zysku większy, ale obarczonym ryzykiem.